Token swap in progress: Swap Guide

공용 레지스터 및 원장

이 시스템은 크레딧 블록체인 네트워크의 프레임워크 내에서 수행된 각 작업을 모니터링 및 표시합니다.

모든 지불, 통화, 디지털 자산, 자산 이전 그리고 스마트 컨트랙은 공개되며 공용 레지스터를 통해 확인할 수 있습니다.

상담 받기

과거의 작업 및 변경 사항에 대한 표시

거래 및 자산 이동에 대한 기록

스마트 컨트랙 실행 표시

변경 불가능한 거래 데이터

기업과 각종 서비스들은 공용 거래 레지스터를 수행된 작업에 대한 증거로 사용할 수 있습니다. 레지스트리를 사용하기 위해서는 계정과 스마트 컨트랙에 관한 정보가 있어야 합니다. 이를 통해 크레딧 거래 브라우저 혹은 유사 서비스를 제공하는 타사 리소스와 같은 어플리케이션, 사이트 및 서비스에서 정보가 표시되고 작업이 진행됩니다.

크레딧 네트워크에는 중앙 관리 기관 혹은 관리자가 존재하지 않습니다. 각 노드의 소유자는 기록된 데이터를 삭제하거나 수정할 수 없습니다. 이러한 완전한 분산화와 거래 기록의 영구서은 크레딧 블록체인 상의 공용 거래 레지스터의 특징입니다.

특징

공용 레지스트리에 기록된 거래 기록은 위변조가 불가능합니다.

레지스트리에 스마트 컨트랙이 있다는 말은 그것이 실행된다는 것을 의미합니다.

블록체인의 레지스트리는 계약에 관련된 양 당사자의 의무 이행 증명서가 됩니다.

공용 레지스터에 기록된 데이터는 모든 사람들에게 공개됩니다.

거래 레지스터는 개방된 세계 경제의 중요한 요소 중 하나입니다.

Lợi ích công nghệ

Chỉ việc bổ sung dữ liệu vào khối phải được xử lý.

Không cần quản lý dữ liệu.

Dễ dàng truy cập và dễ dàng tìm kiếm.

Truy cập miễn phí vào thông tin được lưu trữ bất cứ lúc nào.

Kiểm soát quyền truy cập thông tin của người dùng khác.

Một số lượng lớn các nút phân phối trên toàn thế giới.

Tốc độ trao đổi thông tin cao với kho lưu trữ.

Ghi và đọc thông qua cả ứng dụng khách của Credits và API / SDK.

문의하세요

우리는 강력한 프로그래머 팀과 함께 아래의 사항을 지원합니다

기술 사용법에 관한 상담

PoC(개념 증명)과 MVP 개발 지원