What is the Credits Monitor?
Cổng Giám sát cung cấp truy cập công khai vào dữ liệu nền tảng, tương tự như trình xem công cộng của bất kỳ blockchain nào.Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi trạng thái hiện tại của nền tảng, ví dụ như số liệu thực hiện giao dịch, số nút, số dư và thông tin chung cho hợp đồng thông minh CREDITS Monitor là một phiên bản web của ứng dụng để duyệt một nền tảng đăng ký công cộng;
thực hiện trong C #. Hiển thị trạng thái hiện tại của nền tảng và tất cả các giao dịch mạng. Hiển thị những điều sau:
- Tổng số nút mạng;
- Thống kê Thực hiện Giao dịch;
- Số dư tài khoản;
- Danh sách các giao dịch cho tài khoản;
- Thông tin chung về hợp đồng thông minh;
- Hợp đồng giao dịch thông minh;
- Hiển thị hợp đồng thông minh mở.