NODE

Cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào chức năng nền tảng
Nút tải xuống
Pre-Beta v 1.18.4.4
What's new
Pre-Beta v 1.18.4.3
What's new

Node (một node đầy đủ) là một ứng dụng máy tính để bàn (một ứng dụng người dùng Windows địa phương). Nó có một API mở (giao diện lập trình ứng dụng).
Thực hiện trong C + +. Đó là một nút hoàn chỉnh và eWallet, và cung cấp một bộ các chức năng sau:
- Tham gia vào thuật toán đồng thuận;
- Lưu trữ blockchain registry công cộng với tất cả các giao dịch;
- Thực hiện các giao dịch chuyển giao giá trị: CS và các thẻ được phát hành trên nền tảng CREDITS;
- Cho phép kiểm tra số dư tài khoản;
- Tạo một tài khoản / eWallet;
- Xây dựng, biên soạn và triển khai hợp đồng thông minh;
- Phát hành các thẻ nội bộ hoạt động trên giao thức nền tảng / tín dụng CREDITS;
- Kiểm tra hợp đồng thông minh;
- Thực hiện các chức năng / phương thức hợp đồng thông minh (như 'thực hiện', 'lưu', 'phê duyệt', 'xem', 'kiểm tra', vv).
Hợp đồng thông minh được phát triển trong Java trong Eclipse, NetBeance và các môi trường khác với sự hỗ trợ của Java.
Việc biên soạn mã chương trình đã phát triển nằm trong ứng dụng máy tính để bàn CREDITS.
Mô-đun hợp đồng thông minh cung cấp:
- Turing-hoàn chỉnh;
- Các chu trình hoạt động hợp đồng thông minh;
- Đối tượng của thẻ là một loại hợp đồng thông minh.
Giao diện lập trình ứng dụng (API) hoạt động với các hợp đồng thông minh trên các hệ thống bên ngoài. Sự đảo nghịch: một hệ thống bên ngoài - một hợp đồng thông minh / một hợp đồng thông minh - một hệ thống bên ngoài.