Nhận sự tư vấn miễn phí

Dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu và thực hiện công nghệ blocking CREDITS. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về việc sử dụng nền tảng và sự phát triển các hợp đồng thông minh đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bạn

Use Cases

Use cases of CREDITS platform in different business branches

E-Government
Medicine
Internet of things
Insurance
Logistics
Games Industry
Tourism
Digital Identification