Token swap in progress: Swap Guide

ICO kết thúc vào 18 tháng Hai 2018

Hard Cap đã đạt được: 20 triệu USD / 23,923.45 ETH
Vốn cá nhân mức nhỏ 0.5 & 9.9 ETH
20 Triệu Đô Hard Cap đạt được trong vòng 17 giờ
120,000 yêu cầu tham gia Whitelist với tổng số mong muốn đầu tư là $1,350,000,000
Hơn 15,000 nhà đầu tư

Kết quả đợt bán Token

Tổng cung ứng sau ICO 249 471 071,21 100%
Đợt bán Pre-ICO (hợp đồng đầu tiên) 39 964 587,83 16%
ICO 99 739 211,35 40%
Sáng lập và đội ngũ 37 420 660,68 15% 10% locked for 1 year, Unlocked
5% locked for 2 years
Cố vấn 4 989 421,42 2% Được phân bổ
Bounty 4 989 421,42 2% Được phân bổ
Bug bounty 4 989 421,42 2%
Tạo dựng thị trường 7 484 132,14 3%
Vận hành 49 894 214,24 20% 10% locked for 1 year, Unlocked
10% locked for 2 years

ICO được tổ chức vào 17-18 Tháng Hai 2018

Tỉ giá giao dịch tokens là 1ETH = 5,000CS (Credits)

Các mục tiêu ICO caps

"Mức Pre-sale cap $3 triệu Đô
Mức Soft cap $15 triệu Đô
Mức Hard cap $20 triệu Đô
Trong suốt đợt Pre-Sale và ICO chúng tôi đã bán tokens và nhận 20 triệu Đô. Trong nửa đầu năm 2018, công ty sẽ chỉ sử dụng 50% số vốn nhận được, và không nhiều hơn 7-10 triệu Đô. Số vốn đó sẽ được sử dụng để hoàn tất việc phát triển và quảng bá nền tảng. Số còn lại, số vốn chưa sử dụng sẽ được khóa sau khi phát hành bản Alpha và việc ra mắt hoàn toàn nền tảng. "

Cap
Escrow

Lượng ETH ủy thác nhận được trong đợt ICO

Để giúp đỡ tất cả người tham gia ICO vào dịch vụ ủy thác, chúng tôi đã quyết định tạo mô hình ủy thác mới. Như chúng tôi đã thông báo trước đó 20% của số vốn nhận được sẽ được giữ trong một ví đặc biệt. Chúng sẽ bị khóa cho đến khi 50% của số ERC 20 tokens của chúng tôi được giao dịch sang đồng coin nội bộ của nền tảng. Nền tảng mới với tiền số nội bộ là một sự đảm bảo về trách nhiệm cho việc phát triển nền tảng được hoàn tất.

Token còn lại cho việc hoạt động

Dựa vào số vốn được tính toán của dự án, công ty sẽ cần khoảng 15-20 triệu đô la cho năm hoạt động đầu tiên. Số này được dành cho việc phát triển và marketing. Mô hình ICO của dự án cho phép đội ngũ Credits hoàn tất việc phát triển nhanh chóng và quảng bá Credits trong tương lai. Số tokens không được sử dụng sẽ được khóa trong vòng ít nhất một năm, dựa theo lịch trình sau đây: 10% đóng băng tới 1 tháng Một 2019 10% đóng băng tới 1 tháng Một 2020

Vận hành