Token swap in progress: Swap Guide

Credits Monitor là gì?

Credits Monitor là một trình duyệt blockchain để xem tất cả các giao dịch hiện tại và trước đó, và cả các hợp đồng thông mình trong mạng

Monitor.credits.com

Xem lịch sử giao dịch

Công cụ web đa chức năng dành cho quản lý lịch sử các giao dịch của tất cả các thành viên mạng, phân bố các nút mạng khắp thế giới và chứa các thông số chung

Tổng số nút mạng

Thông số về thực thi các giao dịch

Danh sách các giao dịch cho tài khoản riêng

Thông tin chung về hợp đồng thông minh

Danh sách các giao dịch cho một hợp đồng thông minh

Kết quả và trạng thái hiệu suất cả các hợp đồng thông minh

Request a free consultation

We have a dedicated team of developers and qualified support team to consult you on different projects and use-cases, and provide you with PoC and MVPs

F.A.Q.

Tin Tức

Tin tức, bài viết và sự kiện của nền tảng CREDITS

09/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
ĐỌC THÊM