Token swap in progress: Swap Guide

Hợp đồng thông minh

Mã lập trình được viết bằng ngôn ngữ JAVA và chạy trong một mạng phân cấp của Blockchain Credits và thực hiện một chuỗi gọi hàm và phương thức mã chương trình bên trong hoặc bên ngoài mạng lưới.

Bắt đầu tạo các dịch vụ toàn cầu, phi tập trung ngay hôm nay.

Nhận tư vấn

Làm việc trên thuật toán và các điều kiện được chỉ định trong chương trình

Thực hiện bất kỳ tác vụ hoặc lệnh bên ngoài hoặc bên trong

Thực hiện các hành động ngoại tuyến theo lịch biểu, chu kỳ, sự kiện hoặc cuộc gọi của người dùng

Giải pháp tự trị

Chất lượng của hợp đồng thông minh đã mở một trang mới trong việc xây dựng các giải pháp và dịch vụ toàn cầu:

  • Một hợp đồng thông minh là một chương trình không hoạt động trên một máy chủ hoặc máy tính, nhưng trên nhiều nút mạng. Trong trường hợp một trong các nút tạm dừng hoạt động hoặc bị phá hoại, mạng sẽ tự động truyền lệnh thực thi đến các nút khác.
  • Hợp đồng thông minh hoạt động trong mạng lưới phân cấp. Mạng không có chủ sở hữu hoặc quản trị viên. Mã chương trình được thực hiện trong mạng của nhiều nút đồng. Điều này có nghĩa là nếu chương trình được khởi chạy, không ai có thể dừng trừ chủ sở hữu miễn là chức năng sở hữu này được chỉ định trong mã hợp đồng thông minh.
  • Việc thanh toán cho thực hiện hợp đồng thông minh được chi trả bằng tiền điện tử nội bộ, Credits (CS). Hệ thống sẽ tự động tính một khoản phí nhỏ để thực hiện từng chức năng từ tài khoản. Phí dành cho các chủ sở hữu của các nút lưu trữ cơ sở dữ liệu, và thực hiện các . Khoản phí phụ thuộc vào khối lượng giao dịch thay đổi được thực hiện cho blockchain.

Tín dụng đặc điểm độc đáo

Mạng có khả năng xử lý hơn 1 triệu hoạt động mỗi giây

Thời gian thực hiện 0,05-0,20 giây cho mỗi hoạt động

Chi phí hoạt động linh hoạt và khoảng từ $ 0,001

Ưu điểm Credits

Tốc độ giao dịch cao từ 0,05 giây cho mỗi hoạt động.

Chi phí giao dịch thấp, được tính toán linh hoạt, từ khoảng $ 0,001.

Ngôn ngữ lập trình Turing hoàn chỉnh của các hợp đồng thông minh.

Khả năng kết nối các hệ thống bên ngoài với hợp đồng thông minh.

Ngôn ngữ của hợp đồng thông minh hỗ trợ các vòng lặp và lập lịch biểu tác vụ.

Liên hệ

Chúng tôi với một đội ngũ lập trình và hỗ trợ cung cấp:

Tư vấn sử dụng công nghệ

Hỗ trợ phát triển PoC (bằng chứng khái quát) và MVP