Token swap in progress: Swap Guide

Hợp đồng thông minh

Các hợp đồng thông minh là các thuật toán phần mềm có thể tự động thực thi, tự trị, được thiết kế để tự động hóa quá trình thực thi các điều khoản hợp đồng bắt buộc của các thành viên tham gia vào bất kỳ giao dịch dựa trên công nghệ blockchain

Máy ảo Java (JVM)

Máy ảo Java (JVM) được dùng để chạy các hợp đồng thông minh và được cung cấp dưới dạng bằng cấp phân tán tự do song song với nền tảng phần mềm. Thực thi biệt lập mã code hợp đồng thông minh trong máy ảo được tiến hành mà không cần truy cập đến hệ thống thư mục và các nguồn lực khác.

Tích hợp ngôn ngữ Java

Một hợp đồng thông minh được lập trình dùng ngôn ngữ JAVA được biên dịch cho phép lập trình và chạy thử nghiệm hoàn toàn bất kỳ một nền tảng nào mà không cần thiết lập môi trường lập trình riêng biệt. Mã code phần mềm cho phép sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ script phổ biến (gồm cả các cycle)

Các chức năng hợp đồng thông minh được tích hợp thêm

Các chức tăng tích hợp trong các hợp đồng thông minh, chống lại việc vi phạm thống nhất cơ sở dữ liệu và các điều kiện đồng thuận bao gồm: các chức năng đọc viết vào trong cơ sở dữ liệu blockchain, các chuỗi số ngẫu nhiên (thực thi chức năng này cung cấp cùng chuỗi số ngẫu nhiên trên tất cả các nút mạng trong một vòng)

Các lệnh gọi hợp đồng thông minh

- Lên các lệnh gọi hợp đồng thông minh one-time
- Lên các lệnh gọi hợp đồng lặp lại trong một khoảng thời gian được thiết lập (sự lặp lại mới các khoảng nghỉ được chuyên biệt)
- Thực thi các hợp đồng thông minh khi các điều kiện người dùng được đáp ứng

Các công cụ xác nhận tích hợp

Các công cho phép xác nhận tiên quyết cho các ngôn ngữ code chương trình hợp đồng. Và cung là các công cụ được lập trình cho việc thực thi phân tích hiệu suất và các mã code hợp đồng thông minh phân tích các đặc điểm hiệu suất

Verification
Integration

Tích hợp các dịch vụ ngoại biên

Do các điều kiện an ninh việc thực thi một hợp đồng thông minh bị cô lập khỏi các nguồn lực local host, nhưng có khả năng tương tác mới các nguồn dữ liệu bên ngoài, cho phép thi hành các quá trình doanh nghiệp trong hệ sinh thái blockchain hoàn chỉnh

Cơ chế bảo vệ blockchain

Tất cả các thao tác hợp đồng được thử nghiệm về độ xác thực, cho phép một thao tác tránh các xâm nhập có chủ ý hoặc vô tình mã sai và dữ liệu.

Protection

Request a free consultation

We have a dedicated team of developers and qualified support team to consult you on different projects and use-cases, and provide you with PoC and MVPs

F.A.Q.